Für eine linke Strömung!  Archiv
 Home
 Aktuell
 Archiv
 
 Antifa AG
 Intersol AG
 Sozial AG
 Arranca!
 
 Stadtteilladen
 Kontakt
 

För en Vänster Tendens

I Tyskland, som på andra platser, har det skett en massiv omstrukturering av det sociala och ekonomiska systemet. Tyskland var ett av de sista länderna i Öst- och Västeuropa där en sådan här omstrukturering återigen tjänade de rikas intressen på de fattigas bekostnad. Sedan 1990 års annektering av Östtyskland, som skedde utan motstånd från befolkningen där, har processen med sociala nedskärningar och repressiva säkerhetsåtgärder ökat hastigt och haft följande utmärkande drag:1. Utvecklingen mot full flexibilitet av arbetstiden för att maximera kapitalets profitintressen (övertid, helgtider, förtidspensionerig m.m.).2. Nedskärningar i den sociala sektorn (arbetslöshetsersättning och välfärd, också baserat på rasism)3. Nedskärningar när det gäller kultur, utbildning och hälsovård.4. Stängningen av offentliga anläggningar i den sociala sektorn (fritidsgårdar, skolor, budgetnedskärningar och/eller slut på finansiering, privatiseringen av offentliga simhallar).5. Massavskedningar och ökad arbetslöshet, följt av dekvalifikationen (alltså att arbetet kräver mindre kvalifikationer) av arbete.6. Generella prishöjningar men framförallt i offentliga tjänster (kollektivtrafik, telekommunikation m.m.) och samtidigt sänkning av lönerna.Dessutom är arbetslösheten dubbelt så hög i de nya regionerna som i Väst, lönerna och pensionerna är lägre fastän levnadskostnaderna är lika höga. Byggnader och fast egendom återlämnas till de förra ägarna i Väst och framförallt så fortsätter situationer för kvinnor (speciellt ensamma mödrar) att förvärras. Bland folket i Öst så är andelen arbetslösa och bidragstagare högst i landet.Trots att majoriteten av befolkningen i Öst stödde 1990 års återförening, som juridiskt sätt liknade en annektion, för att de hoppades att de skulle tillhöra vinnarna i det nya sociala systemet, fick snart dessa förhoppningar ge vika för likgiltighet och missnöje. Möjligheten för en "tredje väg" bortom kapitalism eller real-socialism försvann redan 1990, när befolkningen orienterade sig mot kapitalistiska strukturer; en lösning på de nuvarande problemen måste formuleras och realiseras på ett nytt sätt.Den odogmatiska radikala vänstern var fortfarande aktiv i sociala debatter under 80-talet första hälft. Sedan dess har idén att engagemang i sådana diskussioner är "reformism" slagit igenom.  De flesta i den radikala vänstern hade lite gemensamt med den "normala" befolkningens dagliga liv. Men sedan 1996 har den radikala vänstern intresserat sig för sociala konflikter utanför sin egen sfär, trots det faktum att det är lite kommunikation mellan innehållet i deras politik och de faktiskt pågående strejkerna och protesterna.

 

Några ord om oss:

Vi är Kommittén för Internationell Solidaritet från gruppen FelS (För en Vänster Tendens). Vi ser oss själva som internationalister och skulle vilja organisera oss bortom vår nations gränser. Med andra ord: inom de närmaste ett eller två åren skulle vi vilja bilda ett nätverk med andra vänsterradikala grupper i Europa och få information, ur ett vänsterperspektiv, om den sociala situationen i andra länder, eftersom vi ändå kämpar mot samma problem i grund och botten. Det är ovanligt att vi hör nyheter från andra länder och den radikala vänsterns ansträngningar där. Och när vi får sådana nyheter är de ofta förvrängda genom borgerlig massmedia.

 

Situation för vänstern i Tyskland sedan 1989:

Under 80-talet hade den radikala, odogmatiska vänsterrörelsen en relativt stark position och var aktiv i olika sociala konflikter (anti-kärnkraftsrörelsen, husockupantrörelsen, anti-militarism och mot NATO och mot olika projekt som regeringen drev). Ofta kunde flera tusen mobiliseras för massdemos och ha ett genomslag socialt såväl som i media.
Sedan den lyckade mobiliseringen mot IMF 1987 (en aktionsvecka och en demo på 50 000 pers), har rörelsen långsamt blivit svagare. När muren föll 1989 så krisade den odogmatiska radikala vänstern ännu mer, fastän "real-socialim" aldrig var en referenspunkt. Sedan de sociala förhållandena har förändrats radikalt sedan 1989 har det visat sig mer och mer att den gamla politiken är föråldrad och inte längre kan vara framgångsrik.Under 80-talet var den odogmatiska radikala vänstern i Tyskland till stor del en subkulturell ungdomsrörelse som placerade sig själv "utanför samhället". Så länge som socialdemokraternas integreringsmodell dominerade i Tyskland så fungerade rörelsen som en provokation mot systemet. Men på grund av nyliberalismens intåg i Tyskland från mitten av 80-talet, då stora grupper placeras utanför samhället, så fungerade rörelsens självvalda marginalisering inte längre som en provokation utan passade bara alltför bra in i den nya sociala modellen.Sedan murens fall och införlivningen av Östtyskland så har aggressiv tysk nationalism bara ökat och det har fört med sig en våg av fascistiska och rasistiska dåd. Från början till mitten av 90-talet har det skett runt 1500 rasistiska och fascistiska brott per år, och antalet antisemitiska brott har ökat med 50 %. Sedan 1990 har det skett 150 fascistiska och rasistiska mord och antalet organiserade högerextremister överstiger 65 000.Samtidigt så har lagar som gäller immigration och asyl ändrats så asylrätten i realiteten inte längre existerar och Tyskland inte längre följer internationella överenskommelser. De här nya reglerna har inte bara stöttats av de höger-konservativa partierna (kristdemokratiska CDU och CSU och deras liberala samarbetspartner FDP) utan också socialdemokraterna SPD. Under de första åren vidtog polisen och politikerna inga åtgärder mot ökningen av rasistiska attacker och organiserad högerextrem och nyfascistisk propaganda. Under den vågen av högermobilisering så drev regeringen igenom en restriktivare invandrings- och asylpolitik. Det togs politiska åtgärder mot fascistiska strukturer först 1994 och då p.g.a. internationella påtryckningar. Men t.o.m. nazi-grupperna fick reda på att de skulle bli kriminaliserade veckor i förväg och fick på så sätt tillräckligt med tid för att omorganisera sig och överleva.Bara en bred antifascistisk rörelse inriktad på att stå emot nazis och rasister, med våld när det krävdes, förhindrade att sådana grupper dominerade gatorna och bostadsområden. Som ett resultat av det är öppna attacker från fascisterna  begränsade till ett fåtal städer och bostadsområden och många nazigrupper har tvingats ta sin tillflykt till underjordisk verksamhet och terrorism. Nu är situationen förhoppningsvis mindre fysiskt och psykologiskt hotande eftersom det är fler regioner som domineras av vänsteraktivister, men det innebär inte att situationen är mindre farlig. På de senaste två åren har den organiserade högern omstrukturerat sig själv. Tidningar fungerar som en bro mellan högerns splittrade strukturer, som ett kommunikationsforum mellan olika grupper, och som rasistisk och fascistisk propaganda till folket, t.ex. på fritidsgårdar. Även musik, dataspel och serier tillhör den organiserade högerns propagandamedel.Idag står vänstern inför problemet att en stor del av befolkningen är öppen för rasistisk och fascistisk ideologi och att framförallt ungdomar har ett rasistisk beteende  som är en del av en utbredd högerextrem subkultur där trakasserier och våldsamma handlingar mot invandrare och flyktingar har blivit normen. Även hemlösa och handikappade blir allt oftare offer för sådana attacker.Statens rasism har snarare ökat än minskat sedan de nya lagarna drevs igenom. Speciellt ingripanden, vilket den tyska polisen faktiskt verkar tycka om, har blivit ifrågasatt. Flyktingar och invandrare blir torterade och misshandlade. Amnesty International har slagit fast att de senaste åren har tortyren och trakasserierna som invandrare utsätts för av tysk polis ökat: det handlar inte längre om "isolerade incidenter". På det hela taget så har de reaktionär-fascistiska tankarna och förståelsen för historien blivit social norm. Ett exempel på det här är Berlin-monumentet "Neue Wache" (Nya Väktaren) som från början var tänkt som ett minnesmonument för fascismens offer. På det här monumentet står nu att det är ett påminnelse för "krigets offer och våldets styre" med andra ord presenteras förövarna som offer. Blomsterkransar för Wehrmacht (nazi-tysklands armé) soldater ligger bredvid kransarna till de som dog i koncentrationslägren – det här är hur man ser på tysk historia idag.Den tyska statens auktoritära tendenser kan man också se på de ökande attackerna, från polis och domstolar, på journalister och media. På de senaste år har många tidningars kontor blivit utsatta för razzior, i många fall för att de har tryckt uttalanden från väpnade motståndsgrupper – en sak som i de flesta länder räknas som helt normal.
 
Massivt förhindrande av journalisters arbete, också genom hot och fysisk makt, och t.o.m. fysiska skador (t.ex. så fick en journalist i Hamburg svanskotan bruten) är inte ovanligt. Kommittén för Journalism på Mediafacket (IG Medien) räknade till över 20 sådana fall 1994 och fastställde att det var en stigande trend. Till exempel så blev fotografen Oliver Neü, med avsikt, allvarligt skadad av poliser för två år sedan. 1996 så blev tidningen "radikal" kriminaliserad och flera personer blev arresterade och väntar på rättegång. 1997 blev "Interim" , en veckotidning i Berlin, kriminaliserad och åtminstone 10 lägenheter blev utsatta  för husrannsakan.

 

Hur ser vår situation ut som radikal vänstergrupp i Tyskland?

Gruppen FelS startades som resultat av diskussioner och debatt om den "Autonoma" rörelsen och rörelsens politik som skedde 1991 i den Berlinska veckotidningen "Interim". Debatterna handlade om kritik av de "Autonoma", men för de flesta var det självklart att sådan kritik inte innebar ett frustrerat avhopp från vänsterradikal politik.Nu ska vi lägga fram en del av vår kritik så att vår egen politik blir lättare att förstå.- Bland de "Autonoma" fanns det ett avvisande av formella organisationsstrukturer som ledde till en informell hierarkisk struktur som gjorde demokratiska beslut omöjliga. Beslut togs inte på öppna möten eller allmänna sammankomster utan genom informella "miljö" strukturer.
Den informella naturen av sådana processer var inte bara odemokratisk utan också omöjlig att kritisera eller
stoppa.- De Autonomas kommunikationsstrukturer var också mest informell (genom pubar, fester och privata möten) och var som sådana bara öppna för de "insatta" med rätt vanor och tid över. De med stressiga och tidskrävande jobb hade inte möjlighet att delta och t.ex. de med barn var också utestängda. Det här ser vi som odemokratiskt.Det mesta av de Autonomas politiska strukturer och diskussioner är oförpliktigande. Som ett resultat av det är det inte möjligt att utveckla en kontinuerlig, allmän bas för radikal vänsterpolitik. Då det inte finns något forum för förpliktigande diskussioner finns det inget sätt att införliva kritik. Det här betyder att vänsterradikal politik inte kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är också väldigt frustrerande för enskilda personer; samma misstag görs om och om igen.- Teori har förändrats hos de Autonoma, istället för att vara en beskrivning av sociala relationer och utvecklandet av möjligheter för ingripande i de relationerna, har det bara blivit en beskrivning av fiendens maskineri. Den som har stängt av möjligheterna för praktik, och med andra ord inte kan diskutera strategi mer, för den är det enda som återstår de tekniska detaljerna.- Den Autonoma rörelsen räknar bara med fienden i fiendens offensiva handlingar. Att attackera fienden där han är som starkast leder förmodligen inte till framgång. Även om det leder till framgång, så ses de framgångarna med ointresse och ses inte utifrån som en framgång.- Den Autonoma rörelsen saknar en historiesyn. Kunskapen om historien och erfarenheterna av vänsterns kamper och rörelser ses inte som en grundläggande förutsättning för en egen politik. På grund av det här så finns inget "kollektiv minne" och varje gång börjar vi från början. Vad som återstå är bara möjligheten att undertrycka erfarenhet eller lära sig av det på en personlig nivå.- Konceptet med  "en-fråge-rörelser" (i relation till en social konflikt som till exempel kärnkraft) med målet att ha en kontinuerlig politik som inkluderar de större sociala sammanhangen har bara misslyckats. Kampanjer skall vara resultatet av strategiska diskussioner, inte ersätta dem. En politisk rörelse måste formulera en analys som tar med samhället som helhet och det måste göras med en kontinuerlig dialog i ett allmänt forum (så långt som repressiva åtgärder tillåter) som är tillgängligt inte bara för gruppen själv utan också söker dialog med andra grupper. Med den här analysen i åtanke så måste förhållandena bestämma vilka medel som är nödvändiga och var tyngdvikten ska läggas.- De Autonoma är mer ett subkulturellt ghetto än en politisk rörelse; deras fixering vid dem själva hindrar andra som potentiellt skulle vara intresserade i vänsterradikal politik att gå med i en rörelse som kräver en viss livsstil av dem.- På grund av att många grupper inte går att få kontakt med, ofta inte syns offentligt, och sällan skriver ner resultatet av sina diskussioner och målet med sin politik så går det knappt av få fram de Autonomas politik för någon som inte är aktiv i rörelsen (även om det måste sägas att framförallt många anti-fagrupper har åstadkommit en förändring).Nödvändigheten av att bygga ett nytt politiskt projekt utanför de Autonoma grupperna blev tydligt för oss, ett projekt skapat efter vårt egen politik men riktat till folk utanför "miljön". Vi bildade FelS i slutet av 1991 och vi bestämde vår politik, åtminstone delvis, utifrån vår kritik av de Autonoma.Från starten strävade gruppen efter en enande teori och praktik med "helhets"perspektiv, istället för att begränsa vårt arbete till isolerade frågor. Till en början jobbade vi med teori och att anordna seminarier.På den tiden var de ämnen som intresserade oss olika organisatorisk-politiska erfarenheter i Tyskland, men också i andra länder. Vi reflekterade över meningen med kultur och (befrielse) pedagogik, och vi reflekterade kritiskt över "real-socialism" – speciellt i Östtyskland – och på det sättet utvecklade vi våra första praktiska erfarenheter genom diskussioner och genom att arbeta med andra grupper. Sedan dess har FelS funnits i sex år. Vi har flera kommittéer som arbetar med olika projekt och med olika ämnen (antifa/antirasism, internationell solidaritet, socialt arbete); vi ger ut tidningen ARRANCA!; och vi har organiserat ett lokalt stadsdelscenter i Berlin Friedrichshain, ett av Berlins fattigaste områden; och vi är inblandade i olika lokala, regionala och nationella koalitioner.I praktiken har vi från början ansett att samhällsarenan är av central vikt, och vi försökte organisera praktiska ingripanden; det här misslyckades tyvärr. Under 1992 började vi ge ut ARRANCA!, som kommer var 3-4 månad med ett tema som vi tycker är viktigt för det nya upprättandet av vänstern. Tidigare teman har varit: organisation, lärande processer, media, militans, vänsterns återkapitulation, äkta socialism, sexualitet och kön, nyliberalism, omstrukturering och stadsplanering. Med en upplaga på runt 3.500 är ARRANCA! den mest spridda vänsterradikala tidningen i Tyskland och finns och att få tag på i Schweiz, Österrike, Holland och Luxemburg.Under 1992 utvecklade FelS en antifascistisk politisk praktik och stödde två initiativ för nationell organisering. Vi bjöds in till ett, Initiativ för VänsterOrganisering, som gavs av intresse för ARRANCA!: den här gruppen misslyckades till slut p.g.a. att istället för att sträva en ny organisation för vänstern så var meningen att "värma upp" vänstern för koncept och strategier.Efter det så koncentrerade vi vårt organisatoriska arbete på AA/BO (AntiFascistisk Aktion / Landsomfattande Organisationen). Vi lämnade AA/BO under 1995 för att andra gruppers arbete inte motsvarade vårt mål att öppna upp gentemot frågor bortom antifascism och för att pragmatiska normer var dominerade som hade lite intresse i att diskutera innehåll utan istället i första hand var intresserade av antalet aktioner. Vi tyckte också att det var omöjligt att samarbeta med en del av de andra grupperna för att de hade stalinistiska positioner.Under 1994 höll vi väldigt mycket på med en kampanj för att få 9 antifascister fria och att häktningsordern skulle läggas ner på 4 andra, som var anklagade för mord i samband med en attack på ett fascistmöte där en funktionär i ett naziparti dödades. En av våra egna medlemmar var också misstänkt i samband med den här händelsen. Efter ett och ett halvt år lades häktningsordern på henne ner och vi är glada att ha henne hos oss igen.Vid den här tidpunkten, alltså 1995, bestod FelS av en kommitté som arbetade med ARRANCA! och en som arbetade med antifascism. Den antifascistiska kommittén breddade sitt arbete till att också inkludera antirasism och vid slutet av 1995 startade Kommittén för Internationell Solidaritet, nämligen vi som skrivit det här brevet. En av de första saker vi gjorde var att stödja kampanjen för Benjamin Ramos Vega, en katalan som är arresterad i Berlin anklagad för att stödja den baskiska befrielsegruppen ETA.Förra året, 1996, startades vår Kommitté för Sociala Frågor och den arbetar med frågor som nedskärningar, frågor som gäller arbete, arbetslöshet, välfärd, EU osv. Kommittén deltog i Berlin koalitionen mot nedskärningar och att folk kastas ut från det sociala systemet, och hjälpte till att organisera demonstrationer och aktioner. Tyvärr fattades den nödvändiga drivkraften för att ena individuella intressen till en allmän rörelse, och koalitionen bröts.Förutom det här har FelS deltagit i olika koordinerande försök och koalitioner som handlat om andra frågor, vilket har inkluderat internationella möten och utbyten (huvudsakligen i de baskiska regionerna och i Italien). Vi deltog också aktivt i Zapata-konferensen.Förra året bestämde vi oss för att lägga ner mer energi på att förankra oss i en stadsdel i östBerlin. Till slut öppnade vi ett stadsdelscenter i Berlin Friedrichshain som en mötesplats för sociala, politiska och kulturella aktiviteter. Olika diskussioner, möten, filmvisningar och fester sker där och det finns information för de som vill vägra värnplikt.Meningen med det här stadsdelscentret är att ha en speciell plats för vårt politiska och sociala arbete och att göra vänsterns politik och dagliga liv synligt för folket. Med hjälp av det här centret och den infrastruktur det ger oss, och med ARRANCA!, gör vi en ansträngning för att realisera våra projekt.De olika kommittéerna i FelS siktar på att skapa en praktik i stadsdelen. De möts varje vecka och det är också ett allmänt möte för alla medlemmar av alla kommittéer . Vi tror mycket på den här organisationsstrukturen för att om man ska skapa ett socialt alternativ är det nödvändigt att de som arbetar med olika frågor kommer samman. På de allmänna mötena så tas centrala och strategiska diskussioner upp och relevanta beslut görs i de frågor som de individuella kommittéerna tycker är viktiga. Våra erfarenheter, om än i liten skala, i FelS har visat sig vara värdefulla när det gäller att röra sig mellan praktik i olika ämnen. Andra grupper har ofta lagts ner när det gäller det här.

 

För nuvarande arbetar FelS med de följande frågorna utöver vårt arbete i stadsdelen:

- kampanjer mot fascistiska tidningsutgivare (Anti-fa Kommittén)
- EU, Euro och den sociala situationen i stadsdelen (Kommittén för Sociala Frågor)
- Solidaritet med Benjamin Ramos Vega och den baskiska regionen , internationella kontakter – med er?
(Kommittén för Internationell Solidaritet)
- Ett nummer om omstrukturering och stadsplanering; ett gemensamt nummer med en italiensk tidning
(ARRANCA! Kommittén)För nuvarande är vi 30 stycken i gruppen med lika fördelning kvinnor och män mellan 19-35 år, däribland studenter, arbetslösa och arbetande.

 

Varför skriver vi allt det här och vad vill vi er?

För det första är vi intresserade av ett utbyte med er om er praktik som vänsteraktivister i er egna länder, er syn på sociala relationer och värderingar om perspektiv för vänsterpolitik.Under de senaste månaderna har vi visat film i vårt center gjord av vänster- och alternativa filmare som handlat om olika ämnen speciellt från andra länder. Vi har haft besökare från Mexico och har diskuterat med andra som gör solidaritetsarbete med andra länder.Allt det här har varit ganska osystematiskt och utan tidigare kunskap om den politiska situationen i de andra länderna, och utan något djupare utbyte med vänsterrörelser i andra länder. Det enda kontinuerliga utbytet vi har för nuvarande är med vänsteraktivister och media i Italien, och med vänsteraktivister i Baskien.Vi skulle vilja utveckla våra kontakter. Det betyder i praktiken att vi skulle vilja arbeta oss igenom information som vi får från utlandet i diskussioner, diabildsvisningar, filmer, utställningar och artiklar, och vi skulle vilja besöka och bli besökta.Om ni är intresserade; kontakta oss och skicka era idéer eller era svar till någon av de frågor vi ställer. Vi skulle också uppskatta allt infomaterial och tips för vidare kontakter till andra vänstergrupper.

FelS
c/o Schwarze Risse
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin
Tyskland
e-post: fels@mail.nadir.org

 
Kosovo-Krieg
Diskussionstexte zur Existenzgeld-Debatte
UNAM-Streik
Selbstdarstellung
deutsch
spanisch
englisch
schwedisch
Seminare
Ökonomische und soziale Situation in Berlin
   
 
 

FelS - Für eine linke Strömung, c/o Schwarze Risse, Gneisenaustraße 2a, 10967 Berlin