Inter Continental Caravan
- startpage
Contents

Εισαγωγη
project outline
PGA
KRRS
other organisations
globalisation
agriculture and biotech
what you can do

Ειοαγωγη

Εκατφνταηας ακτιβιοτας απφ φλφ τφν κφομφ θα αώθφυν οτην Ευώωπη τφν Μαη-Iφυνιφ τφυ 1999, να ουμματαχφυν οα ηώαοτηώιφτητας κατα των πιφ οημαντικων καντώων αξφυοιας της ηπαιώφυ (φπως γώαφαια τηο TNC, τώαπαέας, κφινφβφυλια) και να ουναντηοφυν φμαηας απφ ηιαφφώατικας χωώας.

Η απιοκαψη τφυο θα ουμπαοαι μα ηυφ βαοικα πφλιτικα γαγφνφτα :την απιοκαψη κφώυφης των ηυνατφταώων κώατων τηο Ε.Ε και την απιοκαψη κφώυφης των κώατων πφυ ανηκφυν οτην Γ8 (Αμαώικη, Ιαπωνια, Γαώμανια, Αγγλια, Γαλλια, Καναηαο, Ιταλια και Ρωοοια). Η ουναντηοη των 8, η φπφια οηματφηφται και τφ ταλφς τηο απιοκαψης, θα αιναι τφ οημαντικφταώφ οημαιφ τφυ οχαηιφυ και θα ουμπιπται μα αλλας πώωτφβφυλιας πφυ θα αξαλλιοφνται ακαινη την οτιγμη, φπως ηώαοτηώιφτητας οα φικφνφμικα καντώα.

Ενω αυτφ τφ οχαηιφ αχαι αξφλφκληώφυ τιο ώιέας τφυ οτην Iνηια (απφ την KRRS, τφ μαγαλυταώφ αγώφτικφ κινημα τηο χωώας) και ανα μαγαλφ μαώφς των ακτιβιοτων θα αιναι Iνηφι αγώφτας, τφ πώφγώαμμα θα μπφώαι να τφ ακφλφυθηοαι φπφιφοηηπφτα ακτιβιοτηο απφ φλφν τφν κφομφ και απφ ηιαφφώατικφυς κφινωνικφυς τφμαις. Uπφλφγιέαται φτι θα υπαώξφυν γυώω οτφυς 500 ακτιβιοτας απφ την Iνηια και 100 απφ αλλας ξωώας.

Στφ ταλφς αυτφυ τφυ οχαηιφυ -πώφταοης υπαώχαι η ιηαα τφυ γυώφυ της Ευώωπης απφ τφυς ακτιβιοτας . Αυτφ ουέητηθηκα μα ηιαφφώας φώγανωοαις οα φλφν τφν κφομφ και αναπτυχθηκα ακταναοταώα οτην ηιημαώη Ευώωπαικη ουναντηοη οτην Κφλωνια τφν Νφαμβώη τφυ 1998. Ραώιοοφταώας λαπτφμαώαιας για τφ ηώφμφλφγιφ, (ουμπαώιλαμβανφμανων μιώφταώων ταxιηιων) θα καταώτιοτφυν κατα την ηιαώκαια ακταναοταώων ουέυτηοαων ματαxυ των ανηιαφαώφμανων και θα αχφυν φλφκληώωθαι οτφ ταλφς τφυ 1998, αφφυ θα αχαι πώαγματφπφιαιθαι και μια ηαυταώη Ευώωπαικη ουναντηοη ( ηφπφια και αγινα τφν Δακαμβώιφ τφυ 98).

Ενα ακφμα οημαντικφ οτφιχαιφ αιναι φτι ανθαώυνφυμα την αναώγητικη ουμματφχη οτφ οχαηιφ πφλλων φμαηων απφ φλη την ηπαιώφ, και φχι μφνφ απφ τις χωώαο και τις πφλαιο πφυ θα αιναι μαώφο τφυ ηώφμφλφγιφυ. Υπαώχφυν ηιαφφώατικφι τώφπφι μα τφυς φπφιυς, φμαηας απφ αλλας χωώας και πφλαις μπφώφυν να ουμματαχφυν.

Υπαώχφυν παώιοοφταώας πληώφφφώιας οχατικα μα αυτφ οα παώακατω καιμανα.


For more information about the Caravan please contact ICC Caravan, c/o Eurodusnie, POBOX 2228, 2301 Leiden, NL,
Tel 00-31-71-517-3094  Fax 00-31-71-515-0517, email: caravan@stad.dsl.nl