sorry for the wrong types, we don't speak czech, if anyone can verify the correct types - please contact agpweb (at) lists.riseup.net !První máj,
Celosvìtový den akce, zábavy a odporu proti kapitalistickému systému
(informace ze 17.1.2000)
ca | cz | de | en | fr | it | sv | tr

První máj roku 2000 bude dalsím celosvìtovým dnem akce proti kapitalismu. Na tento den se pripravuje mnoho skupin na celém svìtì, aby protestovali proti systému zalozeném na vykorisování lidí, spoleènosti a celé planety kvùli profitování nìkolika málo jedincù. První máj, jako symbolický den, nabízí prílezitost rozsírit nás boj. Aktivisté v New Yorku plánují uzavrít Wall Street a v Londýnì se chystá ètyrdenní zábava. Dalsí hlavní centra jsou Sydney , Toronto, Manchester, Chicago, New Orleans a Washington. Mezinárodní kontaktní seznam, který roste kazdým dnem, obsahuje skupiny a koalice ve více nez 20 mìstech na celém svìtì. První máj byl rovnìz vyhlásen jako Den akce na mezinárodní konferenci Peoples' Global Action, která se konala v srpnu v Indii.

Mayday 2000 vychází z úspìchù predcházejících celosvìtových akcí v 18.èervna a 30.listopadu minulého roku a bude probíhat v tom samém duchu. Bìhem príprav tìchto akcí se nase sí rozrostla, nauèili jsme se mnoho nového a poznali jsme mnoho nových lidí. Mayday 2000 pokraèuje v budování silné, nezávislé a tvùrèí iniciativy, která má za cíl vytvorit spoleènost zalozenou na rozhodování a spolupráci nezávislých skupin a jedincù, zijící ve shodì se spoleèností a zivotním prostredí planety.

U predeslých prílezitostí, lidé rùzných názorù a rùzných národností spojili své síly proti sociální, politické a ekonomické instituci kapitalismu. Dìlníci, nezamìstnaní, studenti, obchodní unionisté, rolníci, bezzemci, rybári, zenské skupiny, etnické mensiny, chudé národy, míroví aktivisté, ekologiètí aktivisté, a dalsí, spolupracují v boji proti spoleènému nepríteli. Souèasné zablokování kapitalistického systému na celém svìtì - na ulicích, v obcích, polích, továrnách, komerèních a finanèních centrech - zesílí vzájemné vazby na lokální, národní a mezinárodní úrovni.

Jak jiz bylo reèeno, tento den bude organizován nehierarchickým zpùsobem, jako necentralizovaná, informaèní sí. Jednotlivé skupiny budou organizovat své akce nezávisle na sobì a mùzou spolupracovat na místní, regionální a národní úrovni.

Návrhy vhodných akcí:

Stávky, demostrace, kritická masa cyklistù, karnevaly, street párty, zabírání ulic, státní pùdy a kancelárí pro nekomerèní aktivity, pochody, hudba, tanec, proslovy, rozdávání letákù, vyvìsení praporù, distribucí spoleèností kontrolovaných novin, poulièní divadlo, zakládání zahrad, rozdávaní jídla, nabízením bezúroèných pùjèek pred významnými bankami, stávkové hlídky, blokády, zabrání a rozdìlení luxusního zbozí, sabotáze a blokování kapitalistické infrastruktury, odmítnutí poslusnosti autoritativní vládì, zakládání ekonomických alternativ.

Jestlize se chystás ty nebo tvoje skupina pripojit k tomuto dni akce, dej to co nejdríve vìdìt ostatním na nìkterý z mezinárodních koordinaèních listù (uvedených v príloze), nebo na adresu tcjohans@hotmail.com

Je treba rozsirovat informace, propagaèní materiál, sdìlovat si nápady a zkusenosti. Je treba diskutovat o problémech, organizovat shromázdìní, plánovat události, tisknout a distribuovat letáky.

Rozsirování nasí sítì bude v budoucnu pokraèovat. Dalsí vhodná akce se nabízí 27-28 zárí v Praze, kde se bude konat schùze zástupcù Mezinárodního mìnového fondu (MMF) a Svìtové banky.

Vsechny otázky a zálezitosti týkající se Mayday 2000 adresovány na nìkterý z diskusních listù.

Tato akce bude zcela decentralizovaná a nehierarchicky organizovaná událost, jejíz prùbìh bude zálezet na nasí spolupráci a solidaritì.

Hledají se prekladatelé!!! Kvùli dosazitelnosti informací o Mayday 2000 ve vsech jazycích, speciálnì spanìlsky, francousky, nìmecky, rusky, arabsky, holandsky a èínsky.

Rozsirujte tento vzkaz vsem sympatizujícím skupinám a jednotlivcùm.

A se tato akce stane nejvìtsím projevem solidarity a odporu vùbec.

DISKUSNÍ A KOORDINAÈNÍ INTERNETOVÉ SKUPINY

ENGLISH (International discussion list)
mayday2k@onelist.com. Join at
www.onelist.com/subscribe/mayday2k, or send a blank
email to mayday2k-subscribe@onelist.com.

PORTUGUESE (International discussion list)
n30-pt@listserv.fct.unl.pt. Join by sending a
message with the text "subscribe n30-pt" to
majordomo@listserv.fct.unl.pt.

NORTH AMERICA (continental discussion list)
pga-org@lists.tao.ca Jestli se chces pripojit posli
vzkaz na: lists@tao.ca. Do textu dopisu zaèleò tyto
dva rádky:
subscribe pga-org
end

UNITED KINGDOM (national discussion list)
mayday2000@egroups.com. Jestli se chces pripojit
posli prázdný vzkaz na:
mayday2000-subscribe@egroups.com.

IRELAND (national discussion list)
Jestli se chces pripojit posli prázdný vzkaz na
:no_wto-subscribe@onelist.com.

SOUTHWEST USA (regional discussion list)
ArizonaDirectAction@onelist.com . Jestli se chces
pripojit posli prázdný vzkaz na:
ArizonaDirectAction-subscribe@onelist.com or go to
www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction.

UNITED KINGDOM (national discussion list)
mayday2000@egroups.com. Jestlize se chces pripojit,
posli prázdný vzkaz na
mayday2000-subscribe@egroups.com.

IRELAND (national discussion list)
Jestlize se chces pripojit, posli prázdný vzkaz na:
no_wto-subscribe@onelist.com.

SOUTHWEST USA (regional discussion list)
ArizonaDirectAction@onelist.com . Jestlize se chces
pripojit, posli prázdný vzkaz na:
ArizonaDirectAction-subscribe@onelist.com or go to
www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction.

Jestli bude potreba, zakládejte si vlastní diskusní
skupiny ve svém jazyku, zemích nebo mìstech.

NEWS GROUPS:

MAYDAY 2000 NEWS GROUP (international news group)
Information surrounding Mayday 2000. (2-4 mess./week)
Jestlize se chces pripojit, posli prázdný vzkaz na :
globalaction-news-subscribe@onelist.com.

WEB SITES WITH MAYDAY INFORMATION:

International Lobster Party
http://www.lobster1.dircon.co.uk/
Mid-Atlantic Infoshop
http://www.infoshop.org/mayday2000.html
Mayday 2000 in London
http://www.freespeech.org/mayday2k/

ODKAZY:

J18 www.infoshop.org/june18.html or www.j18.org

N30 http://go.to/n30 or www.seattlewto.org/n30

Prague, Czech Republic, September 27-28, 2000
http://www.bankwatch.org or
http://www.mmf2000.webjump.com

m2k | actions 2000 | www.agp.org