S26archives of global protests • www.agp.org

Den 26:e september blir nästa Globala Aktionsdag mot Kapitalismen.

Flera grupper runt om i världen håller redan på att förbereda sig för denna händelse. Den grundläggande idén är att det kapitalistiska systemet, som baseras på att människor, samhällen och miljön exploateras för ett fåtals skull, är den främsta orsaken till våra sociala och ekologiska bekymmer.

Den 26:e till 28:e september håller Internationella Valutafonden och Världsbanken sitt 55:e årsmöte i Prag. En massmobilisering till Prag har påbörjats. Den 26:e september kommer människor från hela världen att opponera sig mot Världsbanken och Internationella Valutafonden och dessas förfarande. Runt om i världen kommer människor att förena sig i solidaritet med demonstranterna i Prag.

Europeiska gräsrotsgrupper har nyligen mötts och planerar nu mobilisering till Prag samt descentraliserad aktion över hela Europa. Idén har diskuterats och fått stöd från flera Latinamerikanska rörelser som möttes i Nicaragua nyligen. Folkrörelsernas Nationella Allians (National Alliance of People's Movements) i Indien utfärdade alldeles innan protesterna i Washington den 16:e april en deklaration som finns att läsa på
http://x21.org/s26/calls/napm.htm.
Fler meddelanden från runt om i världen finns att läsa på
http://x21.org/s26/calls/index.htm.

Den Globala Aktionsdagen den 26:e september utgår från de tidigare framgångarna med Globala Aktionsdagar mot Kapitalismen den 18:e juni och 30:e november förra året, samt den 1:a maj i år. S26 bygger vidare i samma anda. Genom de tidigare aktionsdagarna växte våra nätverk, vi lärde oss en hel del och vi såg många nya människor komma till och engagera sig. Den 26:e september fortsätter denna uppbyggnadsprocess av en stark, djärv och kreativ gräsrotsrörelse för ett samhälle där man inte utnyttjar eller förtrycker andra människor, samhällen eller miljön, utan ett som bygger på solidaritet, samarbete, gräsrotsdemokrati och ekologisk hållbarhet.

Liksom vid tidigare tillfällen kommer människor från olika rörelser och länder att denna dag förena sina krafter mot det kapitalistiska systemets sociala, politiska och ekonomiska institutioner - och i synnerhet mot Världsbanken och Internationella Valutafonden. Arbetare, arbetslösa, studenter, fackföreningsmedlemmar, bönder, de landlösa, fiskare, kvinnogrupper, etniska minoriteter, fredsaktivister, miljöaktivister, ekologister och så vidare kommer att arbeta i solidaritet med varandra i förståelsen att deras olika kamper inte är isolerade från varandra. Den samtidiga occkupationen och omvandlingen av den kapitalistiska samhällsordningen runtom på jorden - på gatorna, åkrarna, i fabrikerna, på kontoren, i affärscentran, finansområdena och så vidare - kommer att stärka de ömsesidiga banden på de lokala, landsövergripande och internationella planen.

Liksom tidigare organiseras dagen på ett icke-hierarkiskt sätt, i formen av ett decentraliserat och informellt nätverk av gräsrotsgrupper som använder sig av icke-auktoritära, gräsrotsdemokratiska organisationsformer och söker åstadkomma förändring direkt genom sitt eget handlande. Varje händelse eller aktion organiseras autonomt av varje grupp, medan koalitioner kan bildas av olika rörelser och grupper på de lokala, regionala och landsövergripande planen. En strategi som möjligen kan visa sig fördelaktig på det lokala planet är ett samarbete mellan olika grupper för skapandet av en omgivande karnivals- och feststämning som bakgrund för de olika aktionerna.

Exempel på tänkbara aktioner är: strejker - demonstrationer - cykeltågsdemonstrationer - karnivaler - gatufester - återtagande av gator, myndighetsland eller kontorsbyggnader för icke-kommersiella och samhällsnyttiga aktiviteter - marcher - musik - dans - tal - flygbladsutdelning - banderollsupphängning - utdelning av lokalt styrda tidningar - gatuteater - bygga trädgårdar - utdelning av gratis mat - farser över kommersiell handel - erbjudande av räntelösa lån utanför större banker - solidaritetsaktioner - protesttillslag mot företag och myndigheter - kontorsockupationer - blockader och nedstängningar - konfiskering av kapitalistisk egendom för ett återlämnande till de arbetande - självständighetsförklaringar från kapitalism och auktoritära myndigheter - nybildningar av ekonomiska alternativ, såsom arbetarkooperativ - aktiviteter till stöd för ekonomiska alternativ framför kapitalistiska företag - aktiviteter till stöd för gräsrotsbaserade former av samhällsorganisation - o.s.v.

Om du eller din grupp planerar att delta i denna dag, var snäll låt andra personer och grupper få veta detta så snart som möjligt, för att underlätta kommunikation och nätverksbildningar. Flera internationella epostlistor finns tillgängliga för öppna diskussioner och allmänt koordinationsarbete. (För det globala koordinationsarbetet används Anti-IMF-listan [antiimf2000@egroups.com]. Du kan ansluta dig till denna genom att skicka ett tomt meddelande till antiimf2000-subscribe@egroups.com eller besöka http://www.egroups.com/group/antiimf2000. För information om andra tillgängliga listor, se http://x21.org/s26/resources/index.htm.)

En offentlig internationell kontaktlista med deltagande grupper runt om i världen skickas regelbundet ut på de olika epostlistorna, för att underlätta uppbyggnadsprocessen av decentraliserade och icke-hierarkiska nätverk. Om du vill ha dig själv eller din grupp med på kontaktlistan, var snäll skicka ett meddelande till resistance@x21.org, och inkludera däri information om (a) det land och den stad som du planerar en aktion i, plus annan lämplig information, exempelvis (b) namnet på din grupp, koalition eller dig själv, (c) de aktiviteter eller aktioner som ni planerar arrangera, (d) er gatuadress, (e) epostadress, (f) ert telefonnummer, (g) faxnummer eller (h) nätsida. (Om du föredrar, kan du använda ett formulär som finns tillgängligt på www.lobsterparty.org/prague.html för att skicka in dina uppgifter direkt från nätet.)

Det är mycket som vi behöver göra för att göra det bästa av den 26e september på det globala, lokala och landsövergripande planet. Vi måste sprida information om dagen bland så många lämpliga grupper och rörelser som möjligt. Vi måste sprida och dela med oss av informationsmaterial, såsom broschyrer och affischer. Och i allmänhet behöver vi dela våra erfarenheter, tankar och idéer med varandra och se till att vi ger varandra hjälp och stöd. På det lokala planet behöver information om dagen spridas och diskuteras bland grupper och individer, möten måste arrangeras, aktiviteter planeras, broschyrer tryckas upp och distribueras, pengar samlas in, skratt och samtal delas.

Uppbygnadsprocessen av våra rörelser kan och bör fortsättas genom andra globala aktionsdagar mot kapitalismen i framtiden.

Om du har några frågor om den Globala Aktionsdagen den 26:e september, så rikta dessa till andra aktivister i din grupp, stad, ditt land, eller på de olika epostlistor som finns tillgängliga, så att vi tillsammans kan hjälpa varandra med råd och idéer. Det är ingen som styr eller håller i trådarna för den här dagen. Det ska bli en radikalt decentraliserad och icke-hierarkisk händelse helt och hållet skapad av oss själva i samarbete och solidaritet med varandra.

För mer information om S26, se http://go.to/s26

OBS! Det behövs öVERSäTTARE för att göra denna S26 information tillgänglig i alla språk, nu särskilt spanska, ryska, arabiska och kinesiska. Var snäll kontakta resistance@x21.org om du kan hjälpa till.


S26 calls | S26 | www.agp.org