contra la cimera euromediterrània: campanya

NI OTAN
NI GLOBALITZACIÓ
per l'alliberament dels pobles

CONTRA LA CIMERA EUROMEDITERRÁNIA DE VALÈNCIA (22-23 d'abril)

Hola a tot*s
ací us enviem informació de la campanya a nivell del País Valencià que organitzarà les mobilitzacions contra la V CIMERA EUROMEDITERRÁNEA de València, els dies 22 y 23 de abril, dins de les activitats contra la Unió Europea del semestre de presidència espanyola.

ACTIVITATS UNITÀRIES

Dissabte, 13 d'abril
accions locals

Dissabte, 20 d'abril; València

Dilluns, 22 d'abril; València

Dimarts, 23 d'abril; València

CARTELLS I DIPTICS

Estan editant-se cartells i díptics (als díptics apareixerà el nom de les organitzacions addherides a la campanya. Per a sol.licitar cartells o díptics poseu-vos en contacte amb nosaltres.

ADDHESIONS

Per a addherir-se a la campaña proposem una aportació de entre 25.000 y 5.000 pts. Cada organització i col.lectiu que aporte el que puga. Es faran bons d'ajuda per a que cada col.lectiu puga recuperar l'aportació.

Ingrés al compte de la CAM nº 20902829090002492-15 (Ernesto López): poseu el nom de la vostra organitzación en fer l'ingrés

És important que comuniqueu la vostra addhesió. Poseu-vos en contacte amb el següent telèfon o adreça de correu electrònic:

696 059 064
evamanez@inicia.es

La primera data límit d'addhesions és el dijous 28 de març

CONTACTES

comissió de comunicació:

propera reunió: dimarts 26 de març, 21'30 h.; Ateneu Russafa <laimatge@yahoo.com>

comissió de manifestació i accions:

propera reunió: dimecres 27 de març, 20 h.; SODEPAU-PV (963917694) <lamanifa@yahoo.com>

pàgines web de la campanya: www.cercavila.com/contracimera

ALLOTJAMENT

Si disposeu de lloc per a allotjar persones que vinguen a participar a les activitats (manifestació, etc.)per favor poseu-vos en contacte amb nosaltres.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ campanya ni otan ni globalització, per l'alliberament dels pobles
CONTRA LA CIMERA EUROMEDITERRÀNIA DE VALÈNCIA

MANIFEST DE LA CAMPANYA NI OTAN NI GLOBALITZACIÓ PER UNA MEDITERRÀNIA DELS POBLES

Els pròxims dies 22 i 23 d'abril, València acollirà la V Conferència Euromediterrània, dins de les activitats del semestre europeu presidit per l'estat Espanyol.

Poc o res cal cel.lebrar d'aquesta iniciativa quan només beneficia als estats europeus i els seus escassos avanços es limiten a l'àrea de la macroeconomia i la seguretat, mentre que els aspectes culturals, socials i humans queden apartats. Seguint la lògica de l'expansió i recerca de nous mercats, el tema principal de la conferència serà l'establiment d'una Zona de Lliure Canvi amb un potencial de 700 milions de consumidors; la major del món. La UE mira cap als països àrabs del sud del mediterrani com a potencials mercats de la seua òrbita econòmica,

Amb una renda per capita 10 vegades menor i un deute extern de 200.000 milions de dòlars, la lliure circulació de capitals i mercaderies es traduirà en la pràctica en la penetració de les transnacionals europees, la destrucció de les economies locals, l'exportació dels ambientalment destructius hàbits de consum occidentals, privatitzacions massives, etc. La feminització de la pobresa i l'aparició de maquilas de capital europeu són símptomes que s'aguditzaran. Significativament, l'agricultura, l'únic sector del sud del Mediterrani que podria ser competitiu enfront dels mercats europeus, està exclòs del lliure comerç per decisió de la UE. Llibertat de moviments per als diners i les mercaderies però no per a les persones; la UE seguirà aplicant lleis repressives com la d'Estrangeria a les persones immigrants que arriben amb el desig de trobar una vida digna fugint de la misèria i desestructuració que la Globalització provoca.

En el terreny militar i de seguretat, la UE continua estant d'acord amb l'OTAN en considerar el sud del mediterrani com a "arc de crisi" i al món àrab com a font d'amenaces. Per tant, manté l'Euroforça com a amenaça directa sobre l'àrea del Magrib, i reconeix l'hegemonia militar i política dels EUA en la zona d'Orient Mitjà. Queden fora de perill així el criminal bloqueig econòmic sobre Iraq que està condemnant a la mort a centenars de milers de persones, l'hegemonia regional d'Israel, la seua ocupació militar de Palestina i la perpetuació del patiment del poble palestí, a pesar de les reiterades condemnes de l'ONU i les declaracions formals de suport dels estats europeus.

Aquesta política intervencionista i militaritzada, que contrasta amb la retòrica del "diàleg" i "cooperació" euromediterrània, pot materialitzar-se en el País Valencià amb el projecte d'installació a Bétera, a 22 km. de València, del quarter del Cos de Reacció Ràpida de l'OTAN. Aquest quarter comandaria atacs militars sobre l'àrea del Magrib i l'Orient Mitjà, en coordinació amb les bases de Rota i Morón, ja usades per als bombardejos sobre l'Iraq. Aquest quarter suposaria també un augment del control social i la militarització en la zona, i un exemple més del colpisme quotidià associat a les decisions militars.

Fora també de l'agenda de la conferència el reconeixement del dret d'autodeterminació dels pobles, en especial el sahrauí. De fet, el govern marroquí rep el suport europeu per a seguir incomplint les resolucions de l'ONU per a la descolonització del Sahara

En l'àmbit mediambiental, Europa manté una política hipòcrita que trasllada al sud els efectes més nocius ecològicament. El Mediterrani és un dels mars més deteriorats en termes ambientals, amb greus problemes de contaminació i pèrdua de biodiversitat. El model de grans metròpolis i l'especulació urbanística provoquen la desaparició d'entorns de gran importància ecològica i cultural com l'horta periurbana de València.

Tot això alhora que la ciutadania veu com el seu poder de decisió entorn de les qüestions publiques és cada vegada menor. S'aprofondeix cada vegada més en una concepció autoritària de la política on el poder de decisió es troba en mans d'instàncies econòmiques no sotmeses al control popular.

Enfront de tot això, els collectius i organitzacions que suscribimos aquest text expressem el nostre rebuig cap a la Conferència Euromediterrània de València i el projecte de quarter d'intervenció ràpida de l'OTAN. Considerem imprescindible obrir nous camins perquè siguen els pobles d'ambdues riberes del Mediterrani els protagonistes de la seua història. Ara és possible una altra manera de viure i relacionar-nos entre nosaltres i amb la natura. Ara és possible fer realitat un món on no existisquen murs de la vergonya ni fronteres d'explotació i especulació financera. La presència de cultures diverses al mediterrani fa més possible que en cap altre lloc un món plural, divers i mestís, contrari a la GLOBALITZACIÓ, diferent d'eixe McMundo ple de por i amenaces que pretenen imposar-nos. El diàleg de veritat és entre els POBLES.

MANIFIESTO DE LA CAMPAÑA NI OTAN NI GLOBALIZACIÓN

POR UN MEDITERRÁNEO DE LOS PUEBLOS

Los próximos días 23 y 24 de abril Valencia acogerá la V Conferencia Euromediterranea, dentro de las actividades del semestre europeo presidido por el Estado Español.

Poco o nada hay que celebrar en esta iniciativa cuando solamente beneficia a los estados europeos y sus escasos avances se limitan al área de la macroeconomía y la seguridad, mientras que los aspectos culturales, sociales y humanos quedan relegados. Siguiendo la lógica de la expansión y búsqueda de nuevos mercados, el tema principal de la conferencia será el establecimiento de una Zona de Libre Cambio con un potencial de 700 millones de consumidores; la mayor del mundo. La UE mira a hacia los países árabes del sur del mediterráneo como potenciales mercados de su órbita económica,

Con una renta per cápita 10 veces menor y una deuda externa de 200.000 millones de dólares, la libre de circulación de capitales y mercancías se traducirá en la práctica en la penetración de las transnacionales europeas, la destrucción de las economías locales, la exportación de los ambientalmente destructivos hábitos de consumo occidentales, privatizaciones masivas, etc. La “feminización de la pobreza” y la aparición de maquilas de capital europeo son síntomas que se agudizarán. Significativamente, la agricultura, el único sector del sur del Mediterráneo que podría ser competitivo frente a los mercados europeos, está excluido del libre comercio por decisión de la UE. Libertad de movimientos para el dinero y las mercancías pero no para las personas; la UE seguirá aplicando leyes represivas como la de Extranjería a las personas inmigrantes que llegan con el deseo de encontrar una vida digna huyendo de la miseria y desestructuración que la Globalización provoca.

En el terreno militar y de seguridad, la UE sigue estando de acuerdo con la OTAN en considerar el sur del mediterráneo como "arco de crisis" y al mundo árabe como origen de amenazas. Por tanto, mantiene la Eurofuerza como amenaza directa sobre el área del Magreb, y reconoce la hegemonía militar y política de EEUU en la zona de Oriente Medio. Quedan a salvo así el criminal bloqueo económico sobre Irak que está condenando a la muerte a cientos de miles personas, y la hegemonía regional de Israel, su ocupación militar de Palestina y la perpetuación del sufrimiento del pueblo palestino, a pesar de las reiteradas condenas de la ONU y las declaraciones formales de apoyo de los estados europeos.

Está política intervencionista y militarizada, que contrasta con la retórica del "diálogo" y "cooperación" euromediterránea, puede materializarse en el País Valenciano con el proyecto de instalación en Bétera, a 22 km. de València, del cuartel del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN. Este cuartel comandaría ataques militares sobre el área del Magreb y Oriente Medio, en coordinación con las bases de Rota y Morón, ya usadas para los bombardeos sobre Irak. Este cuartel supondría también un aumento del control social y la militarización en la zona, y un ejemplo más del golpismo cotidiano asociado a las decisiones militares.

Fuera de la agenda de la conferencia también el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, en especial el saharaui. El gobierno marroquí recibe el apoyo europeo para seguir incumpliendo las resoluciones de la ONU para la descolonización del Sáhara

En el ámbito medioambiental, Europa mantiene una política hipócrita que traslada al sur los efectos más nocivos ecológicamente. El Mediterráneo es uno de los mares más deteriorados en términos ambientales, con graves problemas de contaminación y pérdida de biodiversidad, El modelo de grandes metrópolis y la especulación urbanística provocan la desaparición de entornos de gran importancia ecológica y cultural como la huerta periurbana de València.

La ciudadanía ve como su poder de decisión en torno a las cuestiones publicas es cada vez menor. Se profundiza cada vez mas una concepción autoritaria de la políticas donde el poder de decisión se encuentra en manos de instancias económicas no sometidas al control popular.

Frente a todo esto, los colectivos y organizaciones que suscribimos este texto expresamos nuestro rechazo a la Conferencia Euromediterránea de Valencia y al proyecto de cuartel de intervención rápida de la OTAN en Bétera. Consideramos imprescindible abrir nuevos caminos para que sean los pueblos de ambas riberas del Mediterráneo los protagonistas de su historia. Hoy es posible otra manera de vivir y relacionarnos entre nosotr@s y con la naturaleza. Hoy es posible hacer realidad un mundo donde no existan muros de la vergüenza ni fronteras de explotación y especulación financiera. La presencia de culturas diversas en mediterráneo hace más posible que en ningún otro lugar del mundo la posibilidad de un mundo plural, diverso y mestizo, ajeno a la GLOBALIZACIÓN, diferente a ese McMundo lleno de miedo y amenazas que pretenden imponernos. El dialogo verdadero es entre los PUEBLOS.

campanya ni otan ni globalització, per l'alliberament dels pobles

CONTRA LA CIMERA EUROMEDITERRÀNIA DE VALÈNCIA

Patrocinat per:

GUERRA MÍTICA

¡Destruye civilizaciones enteras en el Mediterráneo!
¡Inflige daños irreversibles a nuestros enemigos!
¡Arrasa la huerta valenciana con experimentos biológicos!
¡Siente el emocionante peligro de tener cerca armamento químico y nuclear!
Todo esto y mucho más en...
GUERRA MÍTICA
¿PREPARADO PARA LA AVENTURA?

www.mrgpv-pat.org///////correu@mrgpv-pat.org  


index | acciónes 2002 | www.agp.org | www.all4all.org