Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 12-09-02 .

Proposta d'una Consulta Social Europea

castellano - english - deutsch

Seattle, Washington, Praga, Niça, Barcelona, Gènova... són ja símbols de la creixent lluita global dels moviments socials. En aquest caminar hem arribat a reconèixer la força de l'acció coordinada d'aquests moviments i la vulnerabilitat de les organitzacions dels "intocables" del capitalisme. Per això hem proclamat que "un altre món és possible". No obstant això, si un altre món és possible, hem de preguntar-nos: quin altre món és possible? i com un altre món és possible?

Per avançar en la construcció de respostes i en la coordinació d'accions en l'àmbit local i global, es fa necessaria l'existència, no sols de voluntat, sinó d'un espai comú de trobada en el qual anar elaborant propostes i projectes comuns com a base per aquest altre món possible.

Per tot això cridem a les organitzacions, a les xarxes i als moviments socials, cridem als ciutadans i ciutadanes a reflexionar sobre la proposta de projecte d'acció social que aquí es presenta, més enllà de les sigles i les especificitats de cada grup. Cridem a la creació d'una xarxa de voluntats, una xarxa social que permeti avançar cap a aquest projecte i que ho faci possible.

Antecedents

La idea de la Consulta Europea sorgeix a partir d'una sèrie d'experiències prèvies (Consulta Zapatista i Marxa Zapatista, Consulta Social per a l'Abolició del Deute Extern a l'Estat espanyol, Plebiscit sobre el No Pagament del Deute a Brasil, moviments assamblearis, Fòrums Socials i Contracimeres...) en les quals es descobreix la potencialitat de mobilització i sensibilització que pot despertar una campanya de democràcia directa i participativa.

Què és la Consulta Social?

El que es persegueix ara apunta cap a un horitzó ampli, que no es redueix a l'acció d'un sol dia, tot i que una acció unitària pugui servir, no com culminació, però si com punt de referència i com caixa de ressonància del debat social.

Es tracta de proposar als ciutadans i ciutadanes que es pronunciïn sobre quin món volen i quina Europa volen: l'Europa del Capital o l'Europa social dels treballadors i les treballadores, l'Europa defensora del neoliberalisme, dels interessos de les multinacionals europees o l'Europa solidària amb els pobles del Sud.

En aquest sentit sembla interessant que els temes i eixos de treball sobre els quals s'articula la Consulta plantegin tant qüestions que afecten directament a la societat europea com el problema de les desigualtats Nord-Sud en un món globalitzat. És urgent i necessari reconèixer els llaços que existeixen entre les creixents desigualtats que vivim en el si de les societats europees i aquelles que es produeixen entre països rics i països empobrits. És urgent així mateix reconèixer la falta de democràcia real que suposa el capitalisme globalitzat..

Por què Europa?

Perquè Europa ha estat i segueix sent un dels principals promotors de la globalització capitalista. Perquè ni la Unió Europea ni els governants europeus (pertanyin o no a la Unió) han preguntat a les ciutadanes i als ciutadans, quin món volen. Perquè hi ha molts europeus i europees que somien amb una Europa social i igualitària, perquè som molts els que no volem ser còmplices de la rapinya que el Nord exerceix sobre el Sud.

En aquest sentit, les eleccions europees del 2004 suposen una ocasió privilegiada per a mostrar el contrast entre una democràcia formal i una democràcia participativa, per a visualitzar un conflicte davant la ciutadania europea, cada vegada menys entusiasmada amb el projecte comunitari. El 2004 ofereix així mateix la possibilitat d'un acte de desobediència civil des de la no violència, la democràcia de base i la participació ciutadana. El boicot informatiu de diversos mitjans de comunicació i els intents de repressió per part de les autoritats davant la Consulta Social per l'Abolició del Deute Extern en l'Estat espanyol mostren fins quin punt un acte d'aquestes característiques resulta molest per als que tenen el poder.

Es tracta de proposar una mobilització que transcendeixi en bona mida l'àmbit (desgraciadament reduït) d'una minoria militant i activista. Per altra banda, el fet que en el 2004 s'aprovi la anomenada "Constitució Europea", que previsiblement es construirà al marge de la participació ciutadana i dels drets socials bàsics, fa més peremptòria si cap una resposta des de la democràcia de base. No obstant, tot i que s'apunti cap a aquesta data, el procés no està en absolut tancat (una experiència de democràcia participativa necessita per a ser autèntica d'un debat obert i profund) i podrien plantejar-se altres possibilitats tant pel que fa a la cronologia precisa com a la forma concreta en la qual plasmar la Consulta.

Objetius de la Consulta Social

Procés de la Consulta Europea

La primera part del procés és, evidentment, contactar amb els moviments i xarxes socials dels distints països. En aquest camp, s'han donat ja avanços importants: la declaració de la Campanya Barcelona 2001, "Rosa de Foc", que fa seva la Consulta Europea com un dels seus eixos centrals de treball, el suport del CADTM (Comitè de l'Anul·lació del Deute Extern del Tercer Món) amb presència a Bèlgica, França i Suïssa, la decisió de la AGP (Acció Global dels Pobles) a Cochabamba de desenvolupar un procés de consultes en diferents llocs del món,... Aquesta primera part del procés culminaria amb una Primera Trobada Europea el febrer del 2003, un moment que pot servir per a donar projecció i continuïtat a la campanya anti-UE més enllà del semestre de la presidència espanyola.

Per a arribar a aquesta Trobada, s'iniciarà un procés de Consulta interna dintre dels moviments socials per a definir entre tots quina Consulta volem. Si es vol plantejar una proposta de democràcia a la societat, cal que aquesta democràcia es doni també entre els propis moviments, per la qual cosa la presa de decisions no és una qüestió secundària, sinó un element crucial del procés (en aquest sentit, és important també evitar protagonismes: la Consulta Europea serà de tots o no serà).

Després de la Trobada, el 2003 començaria una etapa de construcció de processos de coordinació dels moviments socials en els àmbits locals i regionals, no només per a estendre la xarxa de la Consulta a tots els territoris sinó també per a anar creant processos assamblearis, xarxes de treball, espais democràtics de discussió i alternatives. Aquesta etapa és fonamental per a donar sentit i força a l'etapa del 2004, l'etapa final (si bé seria interessant plantejar així mateix una etapa posterior, un treball de Post-Consulta). Com eixos d'aquesta etapa final s'han suggerit els que van articular la contracimera de Barcelona 2001: democràcia, participació i repressió; drets socials i laborals; drets ambientals i ecològics; migracions; militarisme i pau; globalització econòmica i desenvolupament; dona i globalització. Existeixen suggeriments així mateix de temes molt concrets: renda social bàsica, abolició del deute extern, ... No obstant això, aquests o altres temes que es presentin abans de la Trobada són només una proposta, que pot i ha de ser debatuda..

Què fer?

L'important d'aquesta proposta no són només els resultats, sinó que el procés en si de construcció de la Consulta és ja la Consulta. El procés que s'inicia ara és des d'ara mateix una experiència de democràcia participativa.

La Consulta ja ha començat al 2002. L'engegada de grups promotors locals i els contactes europeus ja han començat a assentar els fonaments d'una proposta tan ambiciosa com plena de possibilitats.

Hi ha una pàgina web (www.consultaeuropea.org) , que pot ser de gran ajuda per a l'extensió i consolidació d'aquest projecte. Amb tot, la Consulta no pot construir-se exclusivament a través d'internet. És en el contacte directe en els barris, en els pobles, en les ciutats... on ha d'anar naixent aquesta xarxa de col·lectius i persones que faci possible la Consulta: una xarxa que ens permeti articular junts una resposta, cada vegada més urgent, davant l'Europa de la desigualtat i l'exclusió social.

LA CONSULTA SOCIAL EUROPEA A CATALUNYA (CSE)

Missatge informatiu des del Grup promotor de Barcelona

Agenda d'activitats pels propers mesos a nivell global:

Entre el 30 d'agost i el 4 de Setembre, a Leiden (Holanda), tallers en l'encontre europeu d'AGP. Veure www.pgaconference.org

Del 19 al 20 d'octubre, Trobada Europea de Grups promotors, a Barcelona. Veure www.europeanconsulta.org

Entre el 7 i el 10 de Novembre, a Florencia (Italia), presentació i tallers en el Fòrum Social Europeu. Veure www.fse-esf.org

Entre el 22 i el 24 de febrer, 1era Trobada Europea de la Consulta Social Europea. Data per confirmar; Lloc per determinar. Veure www.europeanconsulta.org

Contactes del grup promotor de Barcelona, els seus grups de treball i Llistes de distribució:

Resum de grups de treball i contactes del grup promotor de Barcelona, de la CSE:

Esperem que en les properes setmanes i mesos es puguin començar a afegir contactes de grups promotors locals de l'àmbit català, com Gracia, el Baix Llobregat, Tarragona, Girona i Lleida, ja tenen persones en procés de creació d'un grup promotor local però encara no han pogut donar cap contacte.

Llistes de distribució generals:

Què es pot fer ara per la Consulta Social Europea?

Difusió i extensió a Catalunya: tant des del grup de Barcelona com des de cada realitat local.

1.-

a) Respondre a la guia de consulta interna

La Consulta l'anirem construint entre tots i totes. És per aquest motiu que des dels grups promotors de Barcelona i Madrid es va fer un document; la Guia de la Consulta Interna. Us la podeu baixar de la web a través del link http://www.consultaeuropea.org/ct/guia-ct.html

Es pretén a través d'ella recollir les vostres (persones individual, col·lectius, xarxes) opinions, suggeriments i propostes. Aquest document apunta quins podrien ser els punts de partida i les estratègies a curt i mig termini que ens permetin avançar cap uns objectius que s'han d'anar concretant. Es per això que us invitem a reflexionar sobre la proposta i a fer-nos saber la vostra opinió.

b) Fer arribar la Consulta Interna (CI) a diferents entitats, col·lectius, moviments...i incorporar les seves propostes:

Aquest document de CI s'ha de fer arribar a les entitats, moviments, etc., i engrescar-los perquè comencin a formar part del procés, aportant els seus comentaris i idees. Aquest punt és molt important. S'ha de dinamitzar perquè arribi a molts llocs. Dinamitzar vol dir; anar a les reunions o espais que tinguin, explicar la consulta i animar-los a que participin en la fase actual del procés. Quantes més opinions diverses recollim més ric serà el procés. Quantes més persones hi participem més lluny arribarem.

2.- Crear grups promotors al vostre espai territorial més proper

Els grups promotors son grups de personas i/o colectius que es comprometen conjuntament amb el procés de CSE, per:

 • Prendre contacte amb la CSE i mantindre informades als col.lectius i persones que treballen en el seu espai territorial.
 • Extendre la Consulta interna i explicar la CSE, animant a la participació en el debat a col.lectius i persones en el seu ámbit territorial d'acció (població, comarca...) , invitant-los a respondrela consulta interna i a participar en el procés.
 • Avançar en l'elaboració d'idees i propostes sobre els objectius, aspectes organitzatius etc, que podria tenir la idea de la Consulta Social aplicada en el seu ámbit local.

3.- Fer una previsió en el calendari de les reunions de moviments i entitats, i d'esdeveniments on presentar la CSE:

No sempre és fàcil fer que un grup convoqui una reunió especial per una presentació de la CSE. En aquest sentit és important tenir detectades les futures reunions de diferents moviments socials i entitats a Catalunya, així com altres esdeveniments, com trobades o fires d'entitats, per poder sol·licitar un petit espai per presentar la CSE.

4.- Preparar una Bossa de Xerraires per presentar la CSE:

No hi ha prou en saber quan es reuneixen els diferents grups que es mouen a Catalunya, sinó que cal ser-hi present. Per tal que això sigui possible, és important tenir una relació de persones disponibles a presentar la CSE, amb la disponibilitat de temps i desplaçament de cadascú. Serà necessari, també, anar actualitzant aquesta bossa de xerraires, afegint la gent que es pugui anar incorporant i traient aquella que ja no està disponible. Així mateix, pot ser interessant que algú porti una relació de quines presentacions es fan.

5.- Crear Nous materials de difusió i adaptar els ja existents a les diferentes realitats:

A la pàgina www.consultaeuropea.org secció de materials en diferents idiomes, teniu els materials que tenim fins ara en català,i també en castellà. En les darreres setmanes hem iniciat un treball de repás dels materials de difusió existents per millorar-los i crear-ne de nous que s'adaptin a les diverses necessitats locals.

6.- Traduir la documentació existent i que es vagi produint al català i castellà:

La descentralització és una de les característiques de la Consulta. Això vol dir que la diferent documentació necessària en els diferents moments de la CSE es pot anar produint des de diferents indrets d'Europa. Es important que, al menys la documentació més important, estigui traduïda al català, i, si escau, adaptada a la nostra realitat local. També cal traduir altres documents més puntuals com articles que es fan en anglés o els missatges de discussio que circulen per llistes internacionals.

7.- Participar en la construcció d'un vídeo de difusió:

S'han de donar eines perquè tots els indrets de Catalunya puguin difondre la consulta. Les xerrades són molt importants però no són suficients. Al voltant d'un vídeo es pot crear una tertúlia, pot ajudar a posar el tema sobre la taula. Persones que coneguin la consulta i sàpiguen dinamitzar una xerrada, es poden ajudar molt d'aquesta eina. No seria massa llarg, i tindria dos parts. A la primera explicaríem a través d'imatges, el perquè de la consulta; la falta de democràcia, la repressió, la necessitat de que la ciutadania participi....i els antecedents que ens han portat fins aquí; consulta zapatista, la del deute, les mobilitzacions de Seattle, Praga, Gènova, Barcelona....a la segona algú molt implicat en el procés faria una petita explicació del que és la consulta. La idea seria fer- ho en català i després traduir-ho al castellà i anglès.

8.- Dinamitzar la informació a les llistes de distribució electròniques:

Periòdicament s'han d'anar enviant correus electrònics engrescadors a les llistes catalanes, recordant que el procés de la consulta està en marxa i explicant a través de resums la situació en la que ens trobem. En aquests moments hi ha en marxa una llista estatal (en castellà) a través de la qual s'enviarà un missatge de resum mensual de com està avançant la CSE. Es podria crear també una llista d'aquest estil a nivell català si alguna persona estigués disposada.

9-. Organitzar activitats autogestionades per difondre la consulta i recollir diners:

Cal pensar en l'autogestió quan es fan activitats i moltes vegades l'autogestió i la máxima difusió poden anar de la ma; calen ideas originals i mans engrescades per tirar endavant aquestamena d'activitats.

Difusió Ibérica

 1. Difondre la CSE a grups d'arreu de la península ibérica; de moment ja hi ha grups actius a Madrid, Vigo, Lisboa, i molts altres estan en procés de formació.
 2. Col·laborar en l'organització de les diferents trobades a nivell ibéric (estat espanyol + Portugal)

Difusió Internacional

 1. Participació i Difusio Electronica: fer seguiment del contingut de les llistes, aportar les propostes que vagin sortint de Barcelona, facilitació de la comunicació, participació i difusió a altres llistes.
 2. Contactes Personals: controlar les cimeres i les reunions internacionals i contactar a nous grups (coordinar la proposta de mini-caravanes,realitzar i coordinar les trucades telefòniques i els contactes directes amb contactes claus, i contactar a persones i grups a Catalunya i l'estat que tinguin contactes internacionals,análisis polític dels contactes i resolució de problemes.
 3. Base de Dades: Col.laborar en la creació d'una base de dades europea de moviments socials.
 4. Materials per difusió internacional: Col.laborar en la creació de materials útils per la seva difusió internacional.
 5. Traduccions: coordinar la llista de traduccions i la relació de contactes internacionals per traduccions; traducir a l'anglés les aportacions que es fagin des d'aquí (veure difusió a catalunya)

Grup de participació:

El grup de participació es reuneix periòdicament a Barcelona i els seus àmbit de treball gira darrerament al voltant de dues idees. Per una banda ajuntar informació i analitzar experiències de participació que han funcionat tant a Catalunya com arreu del món, en els darrers anys. Per l'altra banda, aquest grup està preparant propostes sobre com pot ser aplicada la idea de Consulta Social Europea a nivell local en l'àmbit català.

Equip Web

 1. Col·laborar en el desenvolupament de la web: a través del slash (una espècie de programa que permet el desenvolupament interactiu de pàgines web) podeu participar en la construcció de la proposta de web que estem preparant des de Barcelona per la Consulta Social Europea (www.slashcode.consultaeuropea.org) Ara com ara ja es presenten les següents qüestions sobre les que opinar i decidir: logo, colors de la pàgina, menú "principal" (esquerra), FAQs, About, menú per adreçar a organitzacions o grups promotors, enllaços externs, menú d'esdeveniments i anuncis (dreta)
 2. Traducció dels documents i altres elements de la web (veure els apartats de difusió catalana, estatal i internacional)

Finances

 1. Comptabilitat i pressupostos. Els típics comptes i previssions econòmiques que són necessàris.
 2. Cerca de finançament: buscar entitats i persones que puguin aportar finançament, així com refer i traduïr el dossier per finançadores.
 3. Promoure aportacions individuals i de col·lectius: s'ha fet una butlleta que adjuntem abaix d'aquest missatge, es tractaria de promoure de portar-la omplerta en l'ambit de persones i col.lectius socials properes a aquesta proposta.
 4. Activitats d'autogestió (veure difusió catalana)

Agenda del procés de consulta interna a nivell europeu

*Paral.lelament és pot iniciar un procés de consulta interna local en l'àmbit català. El grup de participació està desenvolupant una proposta, que haurà de ser debatuda entre els grups promotors que es vagin creant a Catalunya abans de ser difosa, possiblement com a complement locat del procés europeu de consulta interna. En tot cas hem d'anar decidint entre tots i totes com avançarem en aquest tema.

VOLS COL·LABORAR ECONÒMICAMENT AMB LA CONSULTA?

Iniciar i consolidar un procés d'aquesta envergadura costa molts cuartos: cal crear una web de qualitat, cal editar una bona quantitat de materials de difusió, és molt important fer sortides internacionals, s'han de fer moltes trucades, etc...

La consulta vol ser un procés independent de les institucions públiques i no els demana subvencions.

Com que un procés de democràcia des d'abaix necessita basar-se en ls financiació des d'abaix, cridem a crear una xarxa d'amics i amigues de la consulta, una xarxa de suport econòmic a la consulta per assegurar la seva autogestió:

Si hi vols participar, donáns en mà, escriu-nos a catconsultaeuropea.org o enviáns aquesta butlleta que adjuntem, al CTD, gran de Gracia 126-130 08012 a nom de grup promotor Barcelona Consulta Social Europea indicant amb quina de les dues modalitats (o si amb totes dues) vols col·laborar:

BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSULTA SOCIAL EUROPEA a CATALUNYA
Nom persona -
col.lectiu
NIF
Població Província
Tf: e-mail:
Vull/Volem col·laborar amb la Consulta Social Europea fent una aportació de 3 euros mensuals, cobrades trimestralment per la qual cosa adjunto les meves dades bancàries:
------euros mensuals
Titular
Caixa o banc Número de compte corrent
C/ nº pis porta Codi Postal
i faré una aportació puntual a la Consulta Social Europea al nº de compte 3025 - 0002 - 45 - 1433206913


consulta | www.europeanconsulta.org | català | www.agp.org